Skip to content Skip to footer

เอกสารสำหรับ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับรูปเล่ม (แบบเต็ม)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รูปแบบ QR-Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์: 02 793 3999

 
ศูนย์ประสานงานชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เลขที่ 80/90 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ใกล้ Makro-ชลบุรี)

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email:
gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์:
02 793 3810

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)
โทรศัพท์: 02-793-3816, 02-793-3877

 

ติดตามเราได้ที่

แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์