Skip to content Skip to footer

คณะกรรมการบริษัท

คุณเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์

ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในนามของประธานกรรมการบริษัทของ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและมีส่วนร่วมสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแรงให้กับประเทศต่อไป
คุณเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
คุณอภิรักษ์ วัฒนภิญญา

คุณอภิรักษ์ วัฒนภิญญา

กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามของคณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ให้พวกเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการดำเนินกิจการ และธุรกิจต่าง ๆ ด้วยความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล อีกทั้ง มีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในการนำพาองค์กรไปสู่การเป็นผู้นำการให้บริการด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี โดยไม่ได้เพียงแค่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างผลกำไรทางธุรกิจ แต่ให้ความสำคัญถึงความสุขของสมาชิกในครอบครัว GSC และผลประกอบการทางธุรกิจที่มั่นคงแก่นักลงทุนไปพร้อมกัน
คุณอภิรักษ์ วัฒนภิญญา​

ร.อ.ดร.สุเชษฐ์ สุนทรเวช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

คุณณัฐวี อัจฉริยะสมบัติ

กรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

คุณปรภต นันทวิทยา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

คุณภวินท์ คุณาดิเรกวงศ์

กรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

คุณธีรยุทธ เหรียญชัยยุทธ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

คุณอุบลวรรณ หัตถกิจโกศล

กรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

คุณชญานี สังข์ทองวิเศษ

กรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

(คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดประวัติการทำงาน)

บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 2991/14-15 อาคารวิสุทธานี ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107561000137
โทรศัพท์: 02 793 3999

 
ศูนย์ประสานงานชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี เลขที่ 80/90 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 (ใกล้ Makro-ชลบุรี)

ฝ่ายการตลาด (ติดต่อคุณนัฐพงษ์)
Email:
gsc_marketing@gsc-service.com
โทรศัพท์:
02 793 3810

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ติดต่อ HR)
โทรศัพท์: 02-793-3816, 02-793-3877

 

ติดตามเราได้ที่

แผนที่ บมจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์